Kehittämistoiminta
Kehittämistoiminta

Vammaisten ihmisten yksilölliset tarpeet ohjaavat
Savon Vammaisasuntosäätiön ja toimialan käytäntöjen kehittämistä. 

Kehittämistoiminta

Säätiön kehittämistoiminta tähtää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvointia edistävien palveluiden, tukimuotojen ja toimintamallien käyttöönottamiseen. Toiminnalla vastataan uusiin ja muuttuviin vammaisten henkilöiden tarpeisiin. Kehittämistoiminta organisoidaan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämisprojekteina.

Kehittämisideat
Kehittäminen tapahtuu aina yhteistyössä toisten kanssa. Haluaisitko Sinä tai organisaatiosi esittää ideoita tai tarpeita vammaisten henkilöiden aseman ja hyvinvoinnin kehittämiseen liittyen? Lähetä ideasi sähköpostilla palvelujohtaja Sari Kokkoselle.

 

Yhteystiedot

SAVAS / Hallinto
Palvelujohtaja
Sari Kokkonen

Puh. 044 036 3506
sähköposti sari.kokkonen@savas.fi
Chillaillaan-hanke
Kehittämistoiminta
 • Chillaillaan

  Chillaillaan-hankkeen tehtävänä on itsenäisesti asuvien, erityistä tukea tarvitsevien nuorten, saaminen mukaan vapaa-ajan toimintaan sekä harrastusten pariin. Hankkeen myötä Mikkeliin perustetaan nuorille sekä nuorille aikuisille (15-34-vuotiaille) suunnattu matalan kynnyksen klubitalo sekä sähköinen harrastepankki. Hankkeessa on laaja-alainen yhteistyöverkosto, verkostolle järjestetään koulutusta ja opastusta erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjauksessa.

  Mihin hankkeen toiminnalla pyritään?

  Hankkeen toiminnalla pyritään ehkäisemään nuorten yksinäisyyttä sekä syrjäytymistä. Hankkeen tarkoituksena on nuorten sosiaalisten valmiuksien kehittäminen ja osallisuuden vahvistaminen. Hankkeen avulla pyritään tavoittamaan niitä nuoria, joita muut palvelut eivät saavuta.
  Osallisuuden vahvistaminen: kohderyhmänä olevat nuoret ja nuoret aikuiset ovat mukana klubitalon sekä harrastepankin suunnittelussa, toteutuksessa ja toiminnan arvioinnissa. Hanke aktivoi mukaan toimintaan myös nuorten verkostoja ja yhteistyötahoja. Klubitalon toiminta sekä harrastepankki toteutetaan vastaamaan kohderyhmän tarpeita ja toiveita.
  Sosiaalisten valmiuksien kehittäminen: klubitoiminnan kautta nuoria tuetaan, ohjataan ja rohkaistaan sosiaaliseen kanssa käymiseen. Nuoria integroidaan erilaisiin harrastusryhmiin. Klubitalotoiminnan kautta käynnistyy vertaistuki- ja kaveritoiminta.

        Chillaillaan-hankkeen toimintaa tukee STM Veikkauksen tuotoilla

  Tutustu tarkemmin hankkeeseen:

  Lue lisää...


Yhteystiedot

 • Annastina Rouvinen

  Chillaillaan -hanke
  Hankekoordinaattori
  Annastina Rouvinen

  Monitori, Hallituskatu 3, 50100 MIKKELI
  puh. 044 751 2800
  sähköposti annastina.rouvinen@savas.fi

Lastu-hanke
Kehittämistoiminta
 • Lastu

  Lastu – Vammaisten lasten perheiden tukimallit -levittämishanke (2019) edistää vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden hyvinvointia ja osallisuutta Iisalmen, Siilinjärven ja Varkauden Perheentalojen toiminnan kautta.

  Hanke levittää Kuopion Perheentalon hyviä käytäntöjä, jotka on koottu Kaikkien perheiden kohtaamispaikka-sivuille.

  Tutustu myös hankkeen facebook-sivuihin, joiden kautta tiedotetaan ajankohtaisesta toiminnasta.

  Mihin hankkeen toiminnalla pyritään?

  Toiminnan saavutettavuus;

  Perheentalojen fyysisen, sosiaalisen ja viestinnän saavutettavuuden edistäminen. Erityislapsiperheiden on helppo osallistua Perheentalojen toimintaan, koska toiminnassa on huomioitu monipuolisesti erilaisten lasten ja perheiden tarpeet.

  Osallisuuden toteutuminen:

  Erityislapsiperheet ovat mukana Perheentalojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Perheentalojen toiminnassa huomioidaan kaikkien perheiden osallisuuden toteutuminen, esimerkiksi ryhmätoimintojen ja osallisuuden työmenetelmien avulla.

  ------------------------------------------------------------------------

  Lastu-hankkeen toimintaa tukee STM Veikkauksen tuotoilla

   

   

   

  -----------------------------------------------------------------------

  Tutustu tarkemmin hankkeen materiaaleihin ja toimintaan sekä paikkakuntakohtaisiin mainoksiin:

  Lue lisää...


Yhteystiedot

 • Maarit Mykkänen

  Lastu – Vammaisten lasten perheiden tukimallit -levittämishanke                            
  Projektikoordinaattori
  Ritva Lehtovaara
  Vuorikatu 26 A 2 krs., 70100 KUOPIO
  puh. 044 430 6396, ritva.lehtovaara@savas.fi
  Hanketyöntekijä
  puh. 044 430 6300

Päättyneet hankkeet
Kehittämistoiminta
 • Tepa

  Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut oli STEA:n rahoittama kehittämishanke vuosina 2012-2016. Projekti toteutettiin Ylä-Savon Soten ja Mikkelin Seutusoten kanssa.

  Projektissa kehitettiin ja edistettiin kehitysvammaisen henkilön asemaa ja oikeuksia perusterveydenhuollossa. Projektissa kokeiltiin kolmea konsultoivan ja kotiin jalkautuvan terveydenhuollon ammattilaisen mallia, kehitettiin terveydenhuollon palveluohjauksen toimintamalli sekä järjestettiin monipuolista koulutusta toiminta-alueella.

  Projektin tuotoksia ovat Terveydenhuollon palveluohjauksen toimintamalli, Käsikirja terveydenhuollon palveluohjaukseen sekä käyttöönottoa tukeva koulutusmateriaali. Projektissa tuotettiin terveyskeskusten käyttöön vuorovaikutustilanteita helpottamaan Kommunikaation työvälineitä terveydenhuoltoon ja suun terveydenhuoltoon sekä kommunikaatiopassi. Tepa-projektin materiaalit löytyvät täältä.

  Lataa tästä Tepa-projektin sähköinen lopputuote-esite "Kehitysvammaisen tukena terveydenhuollossa".

 • Työelämän päämies

  Työelämän päämies-projekti oli Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama kehittämishanke, joka toteutettiin v. 2011-2015 yhteistyössä Pieksämäen kaupungin kanssa.

  Projektin päämääränä oli kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymisen tukimuotojen kehittäminen ja edistäminen heidän siirtyessään työmarkkinoille toisen asteen opinnoista. Ihannetilanteessa kehitysvammainen henkilö pystyy valmentautumaan tulevaan työpaikkaansa jo toisen asteen opintojen aikana.

  Projektissa tuotettiin materiaalia työelämän päämies-teemaan liittyen.
  Oppaat Työelämän päämies (selkokielinen työllistymisen opas kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille) ja Työelämän päämies 2 (opas työnantajille kehitysvammisen tai erityistä tukea tarvitsevan henkilön työllistämiseen) löytyvät säätiön materiaalipankista ja ovat vapaasti hyödynnettävissä.

 • Tuetusti päätöksentekoon (TUEPA)

  Tuetusti päätöksentekoon-projekti toteutettiin vuosina 2011-2015. Projektin toiminnan rahoitti Raha-automaattiyhdistys (RAY). Projekti toimi Pohjois- ja Etelä-Savon alueella.

  Projektin tavoitteena oli levittää tietoa tuetusta päätöksenteosta, erilaisista kommunikaatiomenetelmistä ja tuettua päätöksentekoa edistävistä keinoista.Projektissa työskenneltiin kehitysvammaisten ihmisten, päämiesten, heidän läheistensä ja vammaisalan ammattilaisten kanssa.
  Projektissa tuotettiin materiaalia tuetun päätöksenteon-teemaan liittyen: 

  Tuettu päätöksenteko-opas, työvälinepakki ja Tuettu päätöksenteko-kuvat; 
  Opas sisältää tietoa tuetusta päätöksenteosta, päätöksenteon tukena käytettävistä työvälineistä sekä kommunikaatiosta ja vuorovaikutuksesta. Oppaassa kuvataan, mistä onnistunut tuetun päätöksenteon tilanne rakentuu sekä esitellään projektin toimintaan osallistuneiden ihmisten kokemuksia ja arjen hyviä käytäntöjä.
  Teen päätöksiä-lehtinen sisältää tietoa missä asioissa ihmiset tekevät päätöksiä ja millaista tukea päätöksentekoon tarvitaan. Lehtinen on kuvitettu.
  Päämieskoulutus-materiaali sisältää neljän koulutuskerran materiaalin, työvälineet, teemakuvat ja arviointimateriaalin sekä koulutustodistuspohjan. Materiaali on tarkoitettu päämiesten koulutuksiin.
  Koulutusmateriaali-paketti vammaisalan henkilöstölle sisältää 5 koulutusmateriaalia vammaisalan henkilöstön käyttöön. Voidaan käyttää koulutuksissa, uusien työntekijöiden perehdyttämisessä sekä opiskelijoiden opetuksessa.
  Päämiehisyys palveluiden suunnittelussa-materiaali sisältää materiaalia palvelusuunnitelmakokoukseen tueksi, esimerkiksi kuvitettupalaverikutsu pohja ja kokouksen etenemisjärjestykseen kuvia.
  Kysely kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidoista; kyselyn avulla voidaan selvittää vammaisalan työntekijöiden koulutustarve kommunikaatioon liittyvistä teemoista.
  Näin tuettu päätöksenteko onnistuu-yhteenveto sisältää tiivistelmän, mitä tuetun päätöksenteon onnistuminen edellyttää vammaisalantyöntekijöiltä ja organisaation johdolta.
  Tukihenkilön rooli päätöksenteossa - roolin kuvaus sisältää tukihenkilön työtehtävien ja roolin kuvauksen.
  Projektin materiaalin esittely ja keskeisimmät tulokset/vaikutukset ja johtopäätökset -esityksissä kuvataan projektin materiaali ja keskeisimmät tulokset.

  TUEPA-materiaali löytyy säätiön materiaalipankista, ja on vapaasti hyödynnettävissä.

 • Minun asumisen polkuni (Map)

  Minun asumisen polkuni –projekti (MAP) toteutettiin vuosina 2010-2014 Pohjois- ja Etelä-Savon alueella  Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittamana kehittämisprojektina. Map-projektissa kehitettiin päämiesten eli kehitysvammaisten ihmisten yksilöllistä asumista. Yksilöllisellä asumisella tarkoitetaan sitä, että päämies suunnittelee asumistaan omien kykyjensä mukaan omalla tahdillaan. Päämies tekee asumiseen liittyviä päätöksiä ja saa päätöksentekoon tukea. Omien toiveiden ja tarpeiden mukaisella asumisen tuella hän elää valitsemassaan kodissa sujuvaa arkea ja omannäköistä elämää. Projektin tärkein tavoite oli tehdä ihanneasumisen Map-toimintamalli. Ihanneasumisen toimintamallilla tarkoitetaan kuvausta, jossa kerrotaan asumisen suunnittelusta ja asumiseen tarvittavan tuen arvioinnista päämiehen näkökulmasta. Map-toimintamallia kehitettiin Savon alueella yhdessä päämiesten, heidän läheistensä ja ammattilaisten kanssa. Päämiehet olivat projektin asumisen kokemusasiantuntijoita. Päämiesten ja heidän läheistensä mielipiteitä asumisen asioista kerättiin projektin asiakastyössä ja haastatteluissa.

  Projektin tuloksena syntyneessä Map-toimintamallissa kerrotaan onnistuneesti kehitysvammaisen ihmisen yksilöllisen asumisen suunnittelusta ja tuen tarpeen arvioinnista. Toimintamallin teemat ovat hyviä käytäntöjä, jotka perustuvat aidosti päämiehen itsensä tekemään asumisen ja asumista tukevien palvelujen suunnitteluun. Map-toimintamalli -vihko ja sen teemoista kertovat erilliset vihkot on koottu Map-kansioon. Kaiki Map-kansion vihkot on kirjoitettu selkokielellä päämiehen näkökulmasta. Vihkojen tekstin tukena on käytetty Map-projektissa luotuja asumisen suunnitteluun liittyviä Map-selkokuvia.

  Map-materiaali on monipuolista ja esteetöntä. Map-vihkoja voidaan käyttää ja hyödyntää monin eri tavoin niin Savon alueella kuin valtakunnallisestikin. Selkokielinen ja selkokuvilla kuvitettu materiaali lisää päämiesten osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta sekä auttaa aidosti kehitysvammaisten ihmisten asumisen suunnittelua ja päätöksentekoa. Vihkot antavat kaikille helposti tietoa kehitysvammaisten yksilöllisestä ja tasa-arvoisesta asumisen suunnittelusta ja siihen
  tarvittavan tuen arvioinnista.

  Map-materiaali löytyy materiaalipankista.

 • Elämänlanka

  Elämänlanka -projekti toteutettiin Savon Vammaisasuntosäätiön ja Honkalampi-säätiön yhteistyöhankkeena vuosina 2008-2013 Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuella.

  Projektin toiminta oli suunnattu 13-20 -vuotiaille nuorille, joilla on neurologisia erityisvaikeuksia tai neuropsykiatrisia ongelmia (esim. ADHD, Asperger, kielihäiriöt, oppimisvaikeudet).  Projektin toiminta-alueena oli Itä-Suomi (Etelä- ja Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala).
 • Kulttuuria kaikille, virtaa verkostoista (Virtaa)

  Virtaa -projekti oli Savon Vammaisasuntosäätiön hallinnoima ja RAY:n rahoittama kehittämishanke. Etelä-Savossa projekti toteutettiin vuosina 2005-2008 (maaliskuu) Mikkelissä sekä Mäntyharjulla ja vuosina 2007-2009 Pohjois-Savossa pääasiassa Kuopiossa.

  Projektin toiminnat kohdistettiin kehitysvammaisille henkilöille. Muita kohderyhmiä olivat kulttuuripalveluiden tuottajat sekä vammaisalan työntekijät ja opiskelijat. Projektin kehitti asumis- ja/tai päivätoimintapalveluita käyttävien vammaisten henkilöiden kulttuuri- ja muuta harrastustoimintaa vapaaehtoistoiminnan sekä verkostoyhteistyön avulla.

 • Minä muutan -asumisvalmennus

  Minä muutan -projekti toteutettiin Savon Vammaisasuntosäätiön kehittämishankkeena vuosina 2007-2009 RAY:n tuella. Projektin kohderyhmänä olivat Pohjois- ja Etelä-Savon alueilla vanhempiensa tai muiden läheistensä luona asuvat kehitysvammaiset henkilöt ja heidän perheensä. Projekti toteutti, kehitti ja edisti kehitysvammaisten henkilöiden asumisvalmennusta onnistuneen muuton mahdollistajana, tuotti työvälineitä ja materiaalia (Minä muutan - asumisvalmennuksen tehtäväkansio, Muutossa tukena - asumisvalmennuksen käsikirja, Muuton muistilista) asumisvalmennuksen tarpeisiin. Projektin asumisvalmennuksessa oli mukana projektin kohderyhmään kuuluvia asiakasperheitä Savon alueen erikokoisista kunnista. Projektin jälkeen Savon alueella on selkeästi kokeiltu ja arvioitu asumisvalmennusmalli. Avohuollon työntekijät voivat hyödyntää projektin lopputuotteita omassa työssään.

Ota yhteyttä

×

Anna palautetta

×